Informace pro rodiče

PŘIJATÉ DĚTI K PŘEDŠKOLNÍIMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 2.9. 2019

 

Výše školného a způsob platby

 1. Školné je stanoveno ve výši 650,- Kč za měsíc.
 2. Školné je splatné bankovním převodem na bankovní účet školy – číslo účtu 3378487379/0800 a to pravidelně a nejpozději do 20. dne předchozího měsíce školního roku.
 3. Při bezhotovostní platbě se jako variabilní symbol (VS) pro školné uvádí rodné číslo dítěte a v identifikaci platby se použije jméno a příjmení dítěte.
 4. Školné se platí za 11 měsíců. Za období přechodného uzavření mateřské školy (zpravidla 1 měsíc v období letních prázdnin) se školné neplatí.
 5. Školné je stanoveno i za období, kdy dítě navštěvuje školu ve školním roce, který předchází nástupu dítěte do základní školy.
 6. Školné je stanoveno i za období, kdy dítě nenavštěvuje školu.

Výše stravného a způsob platby

 1. Stravné je stanoveno ve výši 920,- Kč za měsíc a to zálohově.
 2. Cena za stravovací jednotku je stanovena na 46,- Kč/den.
 3. Záloha na stravné je splatná bankovním převodem na bankovní účet školy – číslo účtu 3378487379/0800 a to nejpozději do 20. dne předchozího měsíce školního roku.
 4. Při bezhotovostní platbě se jako variabilní symbol (VS) pro zálohu na stravné uvádí rodné číslo dítěte a v identifikaci platby se použije jméno a příjmení dítěte.
 5. Stravné je v plné výši stanoveno i za období (dny), kdy dítě nebude odhlášeno ve stanoveném termínu tj. nejpozději v den odběru stravy do 7.45 hodin.
 6. Vyúčtování záloh na stravné bude školou provedeno vždy 3x za školní rok a to ke dni 31. 12., 30. 4., 31. 8. příslušného školního roku. Vyúčtování záloh na stravné předloží škola zákonnému zástupci nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci vyúčtování záloh na stravné.

Poprvé ve školce

Vše podepsané

Dále

Provoz školky

Klíček otvírá své dveře v 6.30 h a v 16.00 h dveře školky uzamkne.

Příchod dětí do 8.30 hodin

Vyzvednout děti po obědě si můžete od 12.00 h do 12.30 hodin

Vyzvedávání po odpoledním odpočinku je pak možné od 14.30 h do 16.00 hodin

Prosíme o dodržování těchto časů, k toleranci vůči dětem i zaměstnancům.